Privacy

Op deze website gaan we zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Alle berichten die je naar deze website stuurt, worden beheerd door het privacyreglement voor patiënten.

 

Heelkunde - Urologie Ieper verzamelt via haar website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt voor de door u gevraagde diensten of informatie. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden.

 

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Het is echter mogelijk dat u als gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd, zodat bepaalde diensten kunnen worden aangeboden (vb. inschrijven op de nieuwsbrief, een afspraak maken ,…). Uw persoonsgegevens worden steeds met de nodige zorg en conform de nationale en internationale privacywetgeving behandeld.

Een overzicht van uw rechten in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitoefening ervan vindt u in het privacyreglement voor patiënten.

Voor meer informatie of voor klachten kan u terecht bij de data protection officer op secheelkunde@yperman.net.

 

Je privacy

Binnen Heelkunde - Urologie Ieper verwerken wij persoonsgegevens om je een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden. We stellen hierbij alles in het werk om de privacy van onze patiënten, familieleden, bezoekers, zorgverleners, medewerkers, artsen,... te respecteren..

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), regelt de bescherming van jouw persoonsgegevens en legt een aantal basisregels vast waaraan we ons in het ziekenhuis moeten houden:

 • We zullen duidelijk en transparant toelichten waarvoor we jouw persoonsgegevens verzamelen en aanwenden.
 • We (her-)gebruiken enkel jouw gegevens voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld.
 • We bewaren alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.
 • We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
 • We nemen de nodige veiligheidsmaatregelen zodat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.

In overeenstemming met de wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens is er een privacyreglement opgesteld. Dit reglement beschrijft hoe we jouw persoonlijke gegevens gebruiken en welke rechten je als patiënt hebt inzake de bescherming van de persoonsgegevens. 

Bijkomende informatie:

 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Heelkunde - Urologie Ieper verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen zoals:

 • Patiëntenzorg (onderzoek, diagnose, medicatie, … )
 • Patiëntenadministratie (identificatie, facturatie, terugbetaling mutualiteit, …)
 • Patiëntenregistratie
 • Afwikkeling van klachten, geschillen, bemiddeling en vragen
 • Sociale dienstverlening
 • Wetenschappelijk en klinisch onderzoek
 • Bescherming van de veiligheid van personen en goederen
 • Beheer voor statistische doeleinden

 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

De wet verplicht ons de nodige veiligheidsmaatregelen in te voeren. Zo vermijden we het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens. Met externe partijen die in opdracht van het Heelkunde - Urologie Ieper jouw gezondheidsgegevens verwerken, maken wij contractuele afspraken.

Mocht er iets fout gaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens en er is een datalek ontstaan, dan meldt Heelkunde - Urologie Ieper dit bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Als het datalek mogelijke negatieve gevolgen kan hebben voor jouw persoonlijke levenssfeer dan informeren wij je zo snel mogelijk.

In geval van nieuwe verwerkingen in ons ziekenhuis zullen wij, via een risicoanalyse van deze verwerking, jouw privacy zoveel mogelijk waarborgen.

 

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Binnen het ziekenhuis worden jouw medische gegevens opgenomen in het elektronisch patiëntendossier.

Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van het ziekenhuis voor wie inzage noodzakelijk is om je de nodige zorgverlening te kunnen bieden. (bv. de behandelende artsen - al dan niet in opleiding, verpleegkundigen, diëtisten, kinesisten, apothekers, administratieve medewerkers in opdracht van de behandelende zorgverlener, medewerkers van de sociale dienst of ombudsdienst, medewerkers van de IT dienst in geval van technische ondersteuning, …).

Al onze medewerkers zijn gehouden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Soms is het noodzakelijk dat jouw persoonsgegevens aan andere instanties of zorginstellingen worden overgemaakt. Uiteraard gebeurt dit steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Jouw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals jouw huisarts, met jouw wettelijke vertegenwoordiger, woonzorgcentrum …).
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit).
 • met verzekeringsinstellingen (voor zover opgelegd door de wet of mits toestemming van de patiënt).
 • in geval van wanbetaling worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.
 • met vertrouwenspersonen of vertegenwoordigers wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd, bv. mededeling aan een vertrouwenspersoon (conform de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt).
 • met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis voor het opstarten van een juridische procedure.
 • met externe labo’s in kader van een tweede opinie.

Indien je hebt toegestemd met het elektronisch delen van jouw gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners jouw patiëntendossier in  Heelkunde - Urologie Ieper ook raadplegen.

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, bezoek dan zeker ook de site van e-Health.

 

Melding onjuiste gegevens

We hechten er grote waarde aan dat jouw persoonsgegevens juist verwerkt worden, waardoor we het dan ook prijs stellen dat je ons tijdig informeert over wijzigingen bv. een nieuw (mail)adres, gewijzigd telefoonnummer, wijzigingen in wettelijke vertegenwoordiging, …

Je kan hiervoor steeds terecht bij Heelkunde - Urologie Ieper op 057/ 35 72 00 of email op secheelkunde@yperman.net.

 

Uitoefenen van de privacyrechten

Het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat jouw recht kan ingewilligd worden. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving zoals bv. de wet op de patiënte rechten. Daarom zal Heelkunde - Urologie Ieper bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten jouw aanvraag niet kunnen uitvoeren, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Wij bezorgen je binnen de wettelijke termijn van 1 maand een antwoord, in het geval van een complexe vraag ontvang je binnen de 3 maand een antwoord.

Vul hieronder het formulier voor uw aanvraag in:

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Elke patiënt van wie het ziekenhuis gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat je deze gegevens kan inkijken, een kopieer van kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz.

Recht op informatie

 • We proberen je als patiënt maximaal te informeren over welke persoonsgegevens Heelkunde - Urologie Ieper van je verwerkt via de onthaalbrochure, de opnameverklaring, het privacyreglement op de website of op papier verkrijgbaar aan het onthaal, informed consents indien van toepassing, …

Recht op inzage en kopie

 • Indien Heelkunde - Urologie Ieper persoonsgegevens van je verwerkt, heb je recht op volgende informatie: welke persoonsgegevens we van jou verwerken, waarom we de gegevens verwerken, wie toegang heeft tot deze gegevens en met wie we ze delen en hoelang we deze gegevens bijhouden.

Recht op aanpassing van gegevens

 • Indien je vaststelt dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist of onvolledig zijn, kan je een aanvraag indienen om de gegevens aan te passen of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing ( “recht op vergetelheid”)

 • Het recht op wissing geldt enkel voor gegevens die niet langer door het ziekenhuis mogen verwerkt worden. Zo mogen wij jouw gezondheidsgegevens niet wissen zolang ze nodig zijn voor de gezondheidszorg. Volgens de wettelijke bewaartermijnen zijn we als ziekenhuis verplicht om bv. jouw medisch dossier bij te houden voor een periode van 30 jaar na jouw laatste behandeling.

Recht op beperking van de verwerking

 • Op basis van dit recht kan je aan Heelkunde - Urologie Ieper vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Dit kan in geval van betwisting van de juistheid van de gegevensverwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 • De uitoefening van dit recht is enkel mogelijk voor de persoonsgegevens die je zélf hebt aangeleverd aan Heelkunde - Urologie Ieper en deze gegevens bijkomend via geautomatiseerde procedés worden verwerkt.
 • Dit recht geldt enkel voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst. De gezondheidsgegevens die van je als patiënt verwerkt worden in kader van een behandeling zijn alvast uitgesloten van het recht op overdraagbaarheid. Je behoudt evenwel het recht om een kopie van deze gegevens te ontvangen.

Recht van bezwaar

 

Wetenschappelijk onderzoek

In Heelkunde - Urologie Ieper nemen we ook deel aan wetenschappelijk en klinisch onderzoek.

Indien je in aanmerking komt voor dergelijk onderzoek zal je hierover uitgebreid geïnformeerd worden door jouw behandelende arts en zal jouw schriftelijke toestemming hiervoor gevraagd worden.

 

Bezoek website

Als je onze website bezoekt, dan verwerkt Heelkunde - Urologie Ieper gegevens van jouw bezoek. Deze gegevens bevatten bv. jouw browsergegevens (Firefox, Internet Explorer, … ), het tijdstip van jouw bezoek en welke pagina’s bezocht zijn. Deze gegevens zijn niet direct naar jou als bezoeker te herleiden.

Wij gebruiken deze gegevens voor algemene statistieken over het gebruik van onze website om de informatieverstrekking te kunnen verbeteren.

Mogelijks vul je gegevens over jezelf in op een formulier op de website. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Foto-, film- en geluidsopname

Om de privacy van onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames.

Onderstaande regels gelden voor patiënten en bezoekers:

 • Het is niet toegestaan om artsen, medewerkers of andere patiënten van het ziekenhuis te filmen of te fotograferen of geluidsopnames te maken zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag je géén foto- of filmopnames van die persoon maken.
 • Elke opname niet bestemd voor persoonlijke doeleinden dient aangevraagd te worden via de dienst communicatie.

Ook van kinderen mag je geen foto- of filmopnames maken.

Dit geldt ook voor selfies: neem je een selfie, waak er dan over dat er geen andere patiënten of medewerkers mee opstaan, tenzij ze jou hun uitdrukkelijke toestemming geven.

 

Gebruik sociale media

Uiteraard mag je via social media laten weten wat je van Heelkunde - Urologie Ieper vindt, graag zelfs. Maar je mag niet zomaar foto’s of filmpjes die je in Heelkunde - Urologie Ieper hebt gemaakt op social media zetten als je daarop andere personen herkenbaar kunt zien of horen. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

 • We appreciëren het ten zeerste als je onze medewerkers niet zou opzoeken of benaderen via social media. Als je na jouw ontslag nog vragen hebt over jouw behandeling, gelieve dan jouw behandelende arts te contacteren.
 • Ook onze artsen en medewerkers hebben recht op privacy, wil dan ook geen persoonsgegevens van hen delen op social media.
 • Wil je een foto of film uit het ziekenhuis delen via social media, zorg dan altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van jouw foto / film zichtbaar zijn.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.

 

 

Vragen en klachten

Indien je nog vragen heeft over de wijze waarop Heelkunde - Urologie Ieper als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, dan mag je hiervoor ons contacteren:

 • Per brief: Heelkunde Urologie Ieper - Briekestraat 12 - 8900 Ieper
 • Per e-mail: secheelkunde@yperman.net
 • Telefonisch: 057/35 35 35

Wanneer je vindt dat het ziekenhuis jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, heb je het recht om hierover een klacht in te dienen. Je kan hiervoor terecht bij onze ombudsdienst of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Laatst gewijzigd op 16 maart 2022